เสียงเพลงแห่งธรรม 
 
วัดพระโพธิสัตว์ 138/2 หมู่ 1 ต.แจงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี